Späť do obchodu

Registrácia

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) predávajúceho Range s.r.o, IČO: 36 238 236, so sídlom Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 12147/T (ďalej len “predávajúci”), a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého  od predávajúceho.

 

Kupujúci (ako je definovaný vo VOP) sa musí oboznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

 

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

 

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

 

II.

Dĺžka záruky

 

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

 

Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

 

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

 

Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

 

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Záručná doba je u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu.

 

Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená odlišne, ak to je u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený nasledovne.

 

Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty.

 

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom a účinnom znení, doplnené úpravou v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

 

III.

Záručné podmienky

 

A. Prevzatie tovaru

 

Kupujúci musí (s výnimkou spotrebiteľa, ktorému sa nasledovné konanie odporúča) bezprostredne pri dodaní zásielky prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet zásielok, neporušenosť zásielky, poškodenie zásielky) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s uvedením dôvodu – napr. neúplná alebo poškodená zásielka. Ak poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, musí poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: range@range.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. V opačnom prípade pri dodatočnej reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky môže kupujúci vec reklamovať, avšak predávajúci môže preukázať, že nie je zodpovedný za vady zásielky.

 

B. Spôsob reklamácie

 

Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho Námestie Slovenského národného povstania č. 3, 917 01 Trnava.

 

Kupujúci musí poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade si musí byť kupujúci vedomý, že sa vybavenie reklamácie primerane predlžuje o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

 

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo), inak nie je možná identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup odporúčame aj spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (pozri nižšie).

 

Kupujúci musí (s výnimkou spotrebiteľa, ktorému sa nasledovné konanie odporúča) doložiť platnosť záruky predložením nákupného dokladu, a ak v minulosti tovar reklamoval, doloží aj doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké číslo výrobku, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok takéto číslo má).

 

Porušením ochranných prvkov tovaru (najmä certifikovaného označenia) sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže poškodenie nastane pri obvyklom používaní. Ochranné prvky tovaru sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu na účel, na ktorý je tovar určený.

 

 

IV.

Spôsob vybavenia reklamácie

 

Reklamácia spotrebiteľa

 

Ak tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zmluvným podmienkam (ďalej len "vady tovaru"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do bezvadného stavu, a to podľa požiadavky kupujúceho najmä výmenou veci, prípadne jej opravou, ak je to možné. Ak nie je výmena alebo oprava tovaru možná, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť, okrem situácie, keď kupujúci pred prevzatím tovaru o vadách tovaru vedel alebo tieto vady tovaru sám spôsobil. Vady tovaru, ktoré sa prejavia počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považujú za vady existujúce už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

Bezvadný tovar je ten, ktorý má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované alebo predávajúcim, resp. výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Spotrebiteľ ako kupujúci môže podľa povahy chyby pri uplatnení zákonnej záruky:

  1. ak je chyba odstrániteľná, požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, inak má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy;
  2. ak je chyba neodstrániteľná a súčasne bráni riadnemu užívaniu tovaru, požadovať výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľných chýb, ak kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie chyby po oprave (vznikne tretíkrát) alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať (súčasne aspoň tri chyby),
  3. ak je chyba neodstrániteľná, avšak tovar možno riadne užívať, a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

 

Spôsobu vybavenia reklamácie si zvolí kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä ak kupujúci predpokladá odstrániteľnosť chyby, ale predávajúci zistí, že chybu nemožno odstrániť). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

 

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má práva ako pri neodstrániteľnej chybe.

 

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o:

  1. čase uplatnenia reklamácie;
  2. obsahu reklamácie; a
  3. požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie;

a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (pri osobnom uplatnení ihneď); a po skončení reklamačného konania potvrdenie o:

  1. dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy, ak bola realizovaná;
  2. dobe trvania reklamácie, prípadne
  3. odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných, skutočne vynaložených a účelných nákladov (najmä poštovného za odoslanie reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

Reklamácia podnikateľa

 

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

 

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar za nový alebo vystaví dobropis.

 

Ak je kupujúci podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

 

Spoločné ustanovenia

 

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

 

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho, inak si ho kupujúci musí vyzdvihnúť, v opačnom prípade po 30 (tridsiatich) dňoch odo dňa, kedy mal byť tovar kupujúcim vyzdvihnutý, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy.

 

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti.

 

 

V.

Záverečné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok je platný od 25.7.2022. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument na www.zapoisa.shop.

Späť do obchodu