Späť do obchodu

Registrácia

Odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (formular na odstupenie od zmluvy)

 

Meno, priezvisko, titul: 

Adresa bydliska: 

Telefónne číslo/ e-mail: 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Range s.r.o, IČO: 36 238 236, so sídlom Námestie Slovenského národného povstania 3, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 12147/T (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky a faktúry: 

Dátum objednania (vystavenia faktúry): 

Dátum prijatia tovaru: 

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov): 

 

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj): 

 

 

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet číslo: 

Prajem si vrátiť peniaze v hotovosti v mieste uzatvorenia kúpnej zmluvy ÁNO/NIE

Späť do obchodu